Търсене
УВЕДОМЛЕНИЕ
15/07/14 - Новини

ОТНОСНО: Дата, час и място на отваряне на получените оферти по процедура „Публична
покана” №2/03.06.2014г., с предмет: „Доставка на лични предпазни средства, специализирано
работно облекло и оборудване, свързано с безопасните условия на труд
”, Обособена
позиция №1: Доставка на специализирано работно облекло и Обособена позиция №2: Доставка на
оборудване, свързано с безопасните условия на труд
по проект № BG051PO001-2.3.03-0917 „Безопасни
работни места”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Уважаеми Госпожи и Господа,

Отварянето на получените оферти по гореспоменатата процедура ще се състои на на 21.07.2014г.
от 11:00 часа в сградата на „Стомана Индъстри” АД, намираща се на адрес: гр. Перник, ул. „Владайско
въстание” №1.

На сесията по отварянето на офертите могат да присъстват представляващите кандидатите или
упълномощени лица, както и представители на Договарящия орган/Управляващия орган
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

Дата: 15.07.2014г.

С уважение: ...................................
                    Константин Стаменов
                    Ръководител проект 

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2022 Stomana Industry S.A