Търсене
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
04/07/14 - Новини

Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1

ДЕКЛАРАЦИЯНА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата*

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________,

издадена на _________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________,

(постоянен адрес)

в качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол

на кандидата и др.)

на _______________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № _______________, със седалище _______________ и адрес на управление __________________________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет „Доставка специализирано работно облекло и оборудване, свързано с безопасните условия на труд” по проект № BG051PO001-2.3.03-0917 „Безопасни работни места”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,

Обособена/и позиция/и № __________________
(наименование на процедурата)

обявена чрез публична покана №.......... от дата...........

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

 1. не съм оосъжданза някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

а.престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
б.подкуп;
в.участие в организирана престъпна група;
г.престъпления против собствеността;
д.престъпления против стопанството.

 1. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;
 2. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);
 3. Аз и представляваният от мен кандидат не сме в състояние на конфликт на интереси с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента
 4. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента;
 5. В случай, че кандидатът _____________________________________________
                                             
  (наименование на кандидата)
  бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 3 обстоятелства преди сключването на договора;
 6. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента (не по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________
(дата)


*Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2022 Stomana Industry S.A