Търсене
English Version
Армировъчната стомана S500s-SD е европейско послание към строителните конструктори и предприемачи
06/09/07 - Научни статии

Доц. д-р инж. Атанас Георгиев:(professor UASG SOFIA)
„Армировъчната стомана S500s-SD е европейско послание към строителните конструктори и предприемачи”

Защо е целесъобразно да прилагаме обикновената армировка клас S500s-SD ?
В процес на финално комлектоване е фамилия от 10 конструктивни европейски стандарти (Eurocodes), които до 2010г. ще заместят националните норми и ще станат задължителни за проектиране на строителните конструкции на територията на страните-членки на Европейския съюз.

Европейските стандарти изискват по-високо ниво на сигурност на конструкциите. Като преход към тези изисквания от 15.04.2005г. у нас действа нова Наредба №3 за въздействията върху конструкциите на строежите, с която коефициентите за натоварванията се завишиха с 10% до 20%. При проектирането на стоманобетонни конструкции с традиционните горещо валцувани стомани клас А-І и А-ІІІ вече се налага влагането на по-голямо количество армировка, като за меродавните области на елементите увеличението също е от 10 до 20%. Утвърдена европейска практика е сигурността и дълготрайността на конструкциите да се гарантира с използването на продукти с по-високи физико-механични характеристики – т.е. с „качество” вместо с „количество”. С характеристиките, които притежава S 500s – SD е практически доказано, че при използването й се получават икономии в сравнение с останалите марки на пазара, приблизително с около 10%. Това от своя страна води до още по-голям икономически ефект от факта, че по-малкото количество води и до по-ниски разходи за производство на заготовка и монтаж. Ако обощим реалния ефект за единица готов армиращ продукт от марка S500s – SD, то той e приблизително с 14-15% по-ефективен в сравнение с единица продукт от клас АІІІ. Този подход естествено е и икономически целесъобразен. Очевиден е ефектът от използването на горещо валцуваната и термично уякчена стомана с периодичен профил S500s-SD с граница на провлачане 500МРа, вместо традиционната А-ІІІ с граница на провлачане от 390 до 410МРа. Впрочем производството на армировъчна стомана клас А-ІІІ е силно редуцирано и фактически у нас масово се прилагат армировки внос Украйна, Румъния, Турция. Съществен е дялът и на въпросната армировка S500s-SD внос от Гърция, която се разпространява на пазара чрез “СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД – Перник.

Съществуват ли нормативни пречки за влагане на армировката S500s-SD в стоманобетонните конструкции у нас?
Категорично не. Българското техническо одобрение (БТО) от 01.11.2004г. и Сертификатът за съответствие от 10.12.2004г. на НИСИ - София са нормативните основания за влагането й в стоманобетонните конструкции от всякакъв вид и категории. Предвижда се използването на характеристиките на термично уякчената стомана клас Т-ІV, въведена в българските норми за проектиране на стоманобетонни конструкции при изменението им през 1996г. Там например с коефициент на сигурност 1,15 изчислителното съпротивление на армировката е закръглено на 430МРа, което съответства на приетото в редица европейски страни 435МРа за същия клас армировка. За съжаление все още в проектантската практика за тази стомана се приемат не действителните, а по-ниски съпротивления, които съответстват на познатата стомана А-ІІІ.

Какви са особеностите при проектиране на стоманобетонните конструкции с армировка клас S500s-SD?
Особеностите са несъществени и са регламентирани в действащите у нас «Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции» във връзка с приложението на армировката клас Т-ІV. Тя обаче не се наложи в практиката и проектантите-конструктори имат малък опит в прилагането й.

  • Армировката S500c-SD е с по-високи якостни характеристики и е логично изискването тя да се прилага за бетони с клас по якост на натиск не по-нисък от В20 (напр. за стоманата клас А-ІІІ ограничението е В15, а за клас А-ІІ – В12,5). Това изискване осигурява адекватно сцепление и дълготрайна защита на армировката и изобщо не е смущаващо, защото вече практика и у нас е за носещи конструкции да се прилагат бетони с клас по кубова якост В20 и по-висок. С въвеждането на европейските стандарти този клас бетон ще е минимално допустимия за стоманобетонни конструкции, независимо от използвания клас армировка.
  • Познатите процедурите за проверка на крайните гранични състояния (носещата способност на елементите), чрез които се изчислява армировката, не зависят от класа на стоманата и се прилагат без изменения и за клас S500s-SD.
  • По-високите стойности на коефициенти за натоварване в Наредба №3 от 15.04.2005г. редуцират експлоатационните напрежения в армировката S500s-SD до стойности 300-320МРа, които бяха характерни за клас А-ІІІ до въвеждането на Наредба №3. Това означава, че не се разширява обхвата на случаите, в които меродавни за стоманобетонните елементи могат да са провисванията или недопустимото отваряне на пукнатини в тях.
  • В съответствие с действащите „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” максималната стойност на коефициента за условия на работа, който се прилага към изчислителното съпротивления е 1,10.
  • Въпреки че S500c-SD е и термично обработена, тя притежава обичайните технологични свойства на традиционната армировка клас А-ІІІ. Огъването на прътите на студено при оформяне на прави или коси куки и фигурни изделия е възможно с познатите минимални диаметри на огъващата ролка. Химичният състав на стоманата позволява изпълнението на обичайните заварени съединения. Недопустимо е само електродъговото челно снаждане на пръти, тъй като нагряването е по-голямо и е възможно разякчаване на стоманата. Чрез електросъпротивителни точкови съединения се произвеждат номенклатурни армировъчни мрежи и пространствени скелети тип SIDEFOR.
  • „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД предлага армировката във вид на прави пръти и на кангали с широк диапазон на номиналните диаметри - от ф8 до ф40. Това означава, че е целесъобразно тя да се прилага и като напречна (стремена) в греди и в колони.

Какво представляват готовите армировъчни скелети SIDEFOR?
Те са предварително заготвени пространствени изделия (скелети) за армиране на колони и греди. Стремената са фиксирани през зададено разстояние (стъпка) с много тънки монтажни пръти, а носещата надлъжна армировка се аранжира на място в зависимост от конкретното проектно решение. Скелетите SIDEFOR редуцират до минимум армировъчните работи по заготовка и монтаж на обекта, което е един много сериозен икономически ефект най-вече за инвеститора, но най-същественото е, че гарантират нормативните изисквания за форма и разстояния между стремената и за бетонните покрития на армировката,

До края на м. септември проектантите-конструктури ще разполагат със специално Българско техническо одобрение, в което ще са систематизирани параметрите и възможностите за прилагане на скелетите SIDEFOR.

Може ли армировъчната стомана S500s-SD да се прилага при проектиране по системата „Конструктивни еврокодове”?
Съвременните високи изисквания за дуктилност на конструкциите рефлектира и върху изискванията за пластичност на армировката. Характеристиките на S500s-SD са систематизирани в съответствие с европейския стандарт EN10080 и с ЕN1992 (EС2). Удължението на стоманата при максимално натоварване е по-голямо от 10% и заедно с отношението между якостта на опън и границата провлачане 550/500=1,10 дефинират армировката с клас В по дуктилност съгласно ЕС2. Предвижда се производството и на армировъчна стомана с по-голямо уякчаване (якост на опън 575МРа), която попада в най-високия регламентиран в ЕС2 клас по дуктилност – клас С. В БТО на НИСИ тази армировка е означена с S500sC. Тази класификация е съществена при проектирането на конструкциите за сеизмични въздействия съгласно ЕN1998 (EС8).

Страните-членки на Европейския съюз вече финализират своите т.н. „Национални приложения”, които уточняват на национално ниво правилата за проектиране, залегнали в конструктивните еврокодове. В тях се препоръчва категорично като най-ефективна армировъчната стомана с граница на провлачане 500МРа. Ние разполагаме със стабилен пазар на такава армировка, а след година започва и производството й в „СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД – гр. Перник.

Трайната маркировка SD между ребрата на прътите е гаранция за идентичност и качество на армировъчната стомана S500s-SD. Тя е носител на едно от съществените послания на европейския стандарт ЕС2 – обикновената армировка трябва да е с профилирана повърхност и с високи и гарантирани механични и деформационни характеристики.

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2023 Stomana Industry S.A